VSCode Neovim

VSCode Neovim 可将 Vim/Neovim 嵌入到VSCode编辑器中,实现完整的 Vim 功能。

插件下载地址:https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=asvetliakov.vscode-neovim